Statut

Wałeckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej zatwierdzony na Zebraniu założycielskim LOT w dniu 04.08.2011 r.

Tekst jednolity stowarzyszenia został ustalony na podstawie uchwały Nr 2/2011 r. Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia pn. „Wałecka Lokalna Organizacja Turystyczna” ze zmianami wprowadzonymi na Walnym Zebraniu WLOT: 3.03.2012 r. uchwałą nr 8/2012 r., ze zmianami wprowadzonymi na Walnym Zebraniu WLOT: 13.12.2012 r. uchwałą nr 20/2012 r.

Preambuła

Mając na uwadze optymalizację efektów gospodarczych i społecznych wynikających z rozwoju sektora turystyki poprzez szerszą, bardziej konkurencyjną i odpowiadającą oczekiwaniom rynku ofertę turystyczną gmin: Człopa, Mirosławiec, Tuczno, Wałcz i Jastrowie oraz Powiatu Wałeckiego, tworzy się WAŁECKĄ LOKALNĄ ORGANIZACJĘ TURYSTYCZNĄ.

WLOT jest płaszczyzną współdziałania: jednostek samorządu terytorialnego Powiatu Wałeckiego, gmin: Człopa, Mirosławiec, Tuczno, Wałcz i Jastrowie oraz organizacji branżowych, środowiska nauki i przedsiębiorców szeroko rozumianego sektora obsługi ruchu turystycznego, zajmującą się kreowaniem i realizacją lokalnej polityki rozwoju gospodarki turystycznej na Pojezierzu Wałeckim.

ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Organizacja działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. nr 20, poz. 104 z późn. zm.), ustawy z dnia 25 kwietnia 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz.U. nr 62, poz. 689 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 maja 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 03.96.873) oraz niniejszego Statutu.
 2. Organizacja jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.
 3. Organizacja jest stowarzyszeniem o charakterze: apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym, non-profit. Organizacja prowadzi swoją działalność na rzecz ogółu społeczeństwa a w szczególności na rzecz swoich członków.

§ 2

Pełna nazwa stowarzyszenia brzmi: Wałecka Lokalna Organizacja Turystyczna, zwana dalej Organizacją. Organizacja może używać akronimu WLOT.

§ 3

 1. Terenem działania Organizacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Gmin Powiatu Wałeckiego oraz Miasta i Gminy Jastrowie. Dla potrzeb realizacji swoich celów Organizacja może także działać za granicą.
 2. Siedzibą władz Organizacji jest miasto Wałcz.

§ 4

Organizacja może być członkiem międzynarodowych i krajowych organizacji i stowarzyszeń wspierających rozwój gospodarczy, zainteresowanych rozwojem turystyki lub innych jeśli przynależność do nich jest zgodna z celami statutowymi Organizacji.

§ 5

Organizacja ma prawo używać pieczęci z napisem: Wałecka Lokalna Organizacja Turystyczna oraz posiadać odznakę organizacyjną zatwierdzoną przez Walne Zebranie Członków

ROZDZIAŁ II - Cele, zadania i zakres działania Organizacji

§ 6

Celem działalności Organizacji jest:

 1. kreowanie wizerunku Powiatu Wałeckiego oraz gmin: Człopa, Mirosławiec, Tuczno, Wałcz, Jastrowia i okolic jako regionu atrakcyjnego turystycznie,
 2. wspieranie rozwoju rynku turystycznego na Pojezierzu Wałeckim,
 3. integrowanie środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym Pojezierza Wałeckiego,
 4. zwiększanie liczby turystów odwiedzających Pojezierze Wałeckie,
 5. wzrost efektywności ekonomicznej podmiotów świadczących usługi dla turystów,
 6. stworzenie lokalnego systemu informacji turystycznej oraz włączenie go w regionalne i krajowe zarządzanie systemem „IT”,
 7. działanie na rzecz poprawy infrastruktury: turystycznej, kulturowej, rekreacyjnej i sportowej gmin i powiatu,
 8. koordynacja działań promocyjnych sektora turystycznego podejmowanych na Pojezierzu Wałeckim,
 9. kumulowanie środków finansowych na rzecz rozwoju turystyki, kultury, rekreacji i sportu,
 10. stworzenie platformy współpracy podmiotów gospodarczych turystyki z władzami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi,
 11. wspieranie lokalnej przedsiębiorczości w dziedzinie turystyki, kultury, rekreacji i sportu,
 12. propagowanie idei rozwoju turystyki jako jednej z wiodących gałęzi gospodarki Pojezierza Wałeckiego,
 13. działania na rzecz ochrony oraz promocji środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, rozwoju pamiątkarstwa i wyrobów regionalnych oraz zachowania dziedzictwa kulturowego i historycznego.

§ 7

Podstawowe zadania Organizacji to:

 1. promocja Powiatu Wałeckiego oraz gmin: Człopa, Mirosławiec, Tuczno, Wałcz, Jastrowia i okolic w kraju i za granicą w szczególności poprzez:
  1. organizowanie prezentacji potencjału turystycznego Pojezierza Wałeckiego na targach i wystawach,
  2. koordynowanie i organizowanie imprez promocyjnych,
  3. publikację wydawnictw i materiałów promocyjnych,
  4. organizację wizyt studialnych dziennikarzy polskich i zagranicznych oraz przedstawicieli touroperatorów.
 2. inspirowanie, pomoc w tworzeniu, rozwoju i promocja lokalnych produktów turystycznych,
 3. organizacja i prowadzenie systemu informacji turystycznej oraz systemu rezerwacji miejsc,
 4. inicjowanie badań rynku turystycznego, udział w badaniach statystycznych i marketingowych,
 5. wyrażanie opinii o projektach rozwiązań prawnych i organizacyjnych mających wpływ na realizacje celów statutowych Organizacji,
 6. delegowanie swoich przedstawicieli do uczestnictwa w pracach instytucji, komisji, zespołów itp. mających wpływ na rozwój turystyki,
 7. opracowywanie rocznych kalendarzy imprez turystycznych, kulturowych, rekreacyjnych i sportowych,
 8. współpraca z Zachodniopomorską Regionalną Organizacją Turystyczną oraz innymi Lokalnymi i Regionalnymi Organizacjami Turystycznymi, Polską Organizacją Turystyczną i jej ośrodkami za granicą oraz innymi organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą działającymi na rzecz rozwoju turystyki,
 9. popieranie rozwoju kształcenia zawodowego oraz inspirowanie i organizowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego w dziedzinie hotelarstwa i turystyki,
 10. podejmowanie wszelkich innych form służących realizacji celów statutowych.

§ 8

 1. WLOT prowadzi działalność gospodarczą, z której dochody przeznaczone są wyłącznie na działalność statutową. Przedmiotem działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:
  1. Działalność organizatorów turystyki – 63.30.A;
  2. Działalność pośredników turystycznych – 63.30.B;
  3. Działalność agentów turystycznych - 63.30.C;
  4. Działalność turystyczna pozostała – 63.30.D;
  5. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane - 80.42.B;
  6. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana – 91.33.Z;
  7. Działalność związana ze sportem, pozostała –92.62.Z;
  8. Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, pozostała, w wyspecjalizowanych sklepach - 52.27;
  9. Sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych - 52.47;
  10. Sprzedaż detaliczna artykułów nie żywnościowych, w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowana - 52.48.G;
  11. Wydawanie książek - 22.11.Z;
  12. Wydawanie gazet - 22.12.Z;
  13. Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych - 22.13.Z;
  14. Działalność związana z organizacją targów i wystaw - 74.87.A;
  15. Działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana - 92.72.Z;
  16. Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana - 74.87.B.
 2. WLOT może uczestniczyć w organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą oraz przystępować do spółek i przedsięwzięć gospodarczych, przy zachowaniu w tym zakresie obowiązujących przepisów. Dochód z tych działalności przeznaczony jest na realizację celów statutowych.

ROZDZIAŁ III - Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie Organizacji dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

§ 10

 1. Członkiem zwyczajnym mogą być:
  1. osoby fizyczne zainteresowane rozwojem szeroko rozumianej turystyki Pojezierza Wałeckiego,
  2. osoby prawne, w szczególności Jednostki Samorządu Terytorialnego, organizacje zrzeszające przedsiębiorców z dziedziny turystyki i hotelarstwa, w tym samorządu gospodarczego i zawodowego, przedsiębiorcy sektora usług turystycznych i hotelarskich oraz stowarzyszenia i inne organizacje działające w tej dziedzinie, akceptujące Statut Organizacji.
 2. Członkiem Organizacji może być również cudzoziemiec, niemający miejsca stałego zamieszkania w Polsce.

§ 11

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, popierająca działalność Organizacji, udzielająca Organizacji pomocy oraz akceptująca Statut Organizacji.

§ 12

Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna lub prawna szczególnie zasłużona dla Organizacji. Członkostwo honorowe nadawane jest na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków.

§ 13

 1. Status członka zwyczajnego, z chwilą rejestracji Organizacji, nabywają założyciele Organizacji.
 2. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków następuje na podstawie uchwały Zarządu lub Walnego Zebrania Członków.

§ 14

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków z głosem stanowiącym,
 2. wybierać i być wybieranym do władz Organizacji,
 3. zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Organizacji,
 4. korzystać z pomocy i urządzeń Organizacji,
 5. korzystać z odznaki WLOT i logo WLOT.

§ 15

Członkowie wspierający mają prawo:

 1. uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków z głosem doradczym,
 2. zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Organizacji,
 3. korzystać z pomocy i urządzeń Organizacji.

§ 16

Członkowie zwyczajni Organizacji mają obowiązek:

 1. brania czynnego udziału w realizacji zadań Organizacji,
 2. przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Organizacji,
 3. regularnego opłacania składek członkowskich,
 4. dbania o dobre imię Organizacji.

§ 17

Członkowie wspierający mają obowiązek:

 1. aktywnego popierania działalności statutowej Organizacji,
 2. udzielania pomocy i wspierania majątkowego Organizacji.

§ 18

 1. Członkostwo ustaje wskutek:
  1. wystąpienia członka, zgłoszone pisemnie Zarządowi Organizacji,
  2. skreślenia z listy członka Organizacji na mocy decyzji Zarządu,
  3. wykluczenia członka z Organizacji na mocy decyzji Zarządu,
  4. rozwiązania Organizacji lub osoby prawnej będącej członkiem Organizacji,
  5. zaprzestania działalności przez osobę prawną lub śmierć osoby fizycznej – członka Organizacji,
  6. wykluczenia z WLOT na mocy uchwały Zarządu za rażące naruszenie postanowień Statutu, Regulaminu lub uchwał Władz WLOT.
 2. Członek Organizacji może być przez Zarząd skreślony z listy członków Organizacji, jeżeli:
  1. nie bierze udziału w realizacji zadań i celów Organizacji,
  2. zalega z opłatą składek członkowskich powyżej 3 miesięcy.
 3. Członek Organizacji może zostać przez Zarząd wykluczony z Organizacji lub zawieszony w prawach członka, jeżeli działa wbrew istotnym interesom Organizacji naruszając postanowienia Statutu bądź uchwały władz Organizacji, swoją postawą i działalnością podważa wiarygodność Organizacji lub naraża ją na straty finansowe.
 4. Członek Organizacji może decyzją Zarządu zostać zawieszony w prawach członka na okres do 6 miesięcy.
 5. Od decyzji Zarządu Organizacji w sprawie skreślenia, wykluczenia bądź zawieszenia w prawach członka służy odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie należy wnieść za pośrednictwem Zarządu Organizacji w terminie do 30 dni od daty otrzymania decyzji.

§ 19

Członkowie władz Organizacji mogą otrzymywać zwroty kosztów poniesionych podczas załatwiania spraw Organizacji, w tym kosztów podróży i diet.

ROZDZIAŁ IV - Organa Organizacji

§ 20

 1. Organami Organizacji są:
  1. Walne Zebranie,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna,
 2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.

§ 21

 1. Osoby prawne - członkowie zwyczajni i wspierający uczestniczą w pracach Organizacji poprzez swoich przedstawicieli.
 2. Członkowie zwyczajni – osoby prawne, działają poprzez swoich przedstawicieli:
  1. Jednostki Samorządu Terytorialnego – po 1 przedstawicieli,
  2. organizacje branżowe – po 1 przedstawicieli,
  3. pozostali członkowie – po 1 przedstawicielu, którzy w ich imieniu realizują wszystkie prawa i obowiązki członka wynikające z przynależności do WLOT.
 3. Każdego członka wspierającego reprezentuje jeden przedstawiciel.
 4. Przedstawiciele, o których mowa w ust. 2 i 3 mogą być zmienieni w trakcie kadencji przez organ delegujący.

§ 22

 1. Jeżeli szczegółowe postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz Organizacji zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.
 2. Na posiedzeniach plenarnych zwołanych w drugim terminie kworum, o którym mowa w ust. 1 nie obowiązuje.
 3. Głosowanie odbywa się jawnie, chyba że inaczej stanowi postanowienie statutu bądź uchwała władz Organizacji.
 4. W sprawach osobowych, na wniosek członka zwyczajnego Organizacji, zarządza się głosowanie tajne.
 5. Oceny, stanowiska i decyzje przyjmowane są przez władze Organizacji w formie uchwał.

§ 23

 1. Zarządowi i Komisji Rewizyjnej Organizacji przysługuje prawo dokonywania zmian w swoich składach. Zmiany te mogą być wynikiem odwołania bądź rezygnacji członków tych organów.
 2. Odwołanie może nastąpić:
  1. na wniosek podmiotu delegującego,
  2. na skutek ustania członkostwa w Organizacji członka władz bądź reprezentowanego przez niego podmiotu,
  3. na podstawie uchwały Walnego Zebrania.
 3. W razie zdekompletowania Zarządu lub Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia składu obu tych organów z tym, że liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
 4. Wymienione w ust. 3 decyzje podjęte przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną wymagają akceptacji najbliższego Walnego Zebrania Członków.

Rozdział V - Walne Zebranie Członków

§ 24

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Organizacji.

§ 25

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

 1. uchwalenie zmian Statutu,
 2. uchwalanie regulaminów wewnętrznych Organizacji,
 3. uchwalanie programów działania Organizacji,
 4. wybór i odwoływanie Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej w tajnym głosowaniu,
 5. rozpatrywanie i podejmowanie decyzji w sprawie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 6. podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia bądź odmowy udzielania absolutorium Zarządowi za okres minionego roku, a ustępującemu Zarządowi za okres całej kadencji,
 7. przyjmowanie nowych członków,
 8. nadawanie godności członka honorowego Organizacji,
 9. zatwierdzanie budżetu, wysokości wpisowego i składek członkowskich,
 10. podejmowanie uchwał w sprawach finansowania wspólnych przedsięwzięć oraz dysponowania majątkiem Organizacji,
 11. podejmowanie uchwał merytorycznych i organizacyjnych regulujących działalność Organizacji i jej organów,
 12. upoważnienie Zarządu do zaciągania kredytów i pożyczek,
 13. ustalanie zasad zwrotu wydatków członkom organów Organizacji,
 14. rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną i członków Organizacji,
 15. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawie skreślenia z listy członków, wykluczenia z Organizacji, bądź zawieszenia w prawach członka,
 16. podejmowanie decyzji w sprawie przystąpienia do innych organizacji,
 17. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Organizacji i przekazania jej majątku.

§ 26

Walne Zebrania Członków mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 27

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane co najmniej raz do roku nie później niż do końca czerwca.
 2. Termin, miejsce i porządek obrad Zebrania Walnego Członków ustala Zarząd i zawiadamia o tym członków nie później, niż na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zebrania Członków.

§ 28

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej, Starosty Wałeckiego, Burmistrzów i Wójtów - Członków Organizacji lub co najmniej 1/3 liczby członków Organizacji.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia wniosku w sprawie zwołania i obraduje nad sprawami, do których zostało powołane.
 3. Termin, miejsce i porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków ustala Zarząd i zawiadamia o tym członków Organizacji nie później, niż na dwa tygodnie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

§ 29

 1. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
  1. z czynnym i biernym prawem wyborczym przedstawiciele członków zwyczajnych Organizacji w ilości zgodnej z zapisami § 21 ust 2,
  2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, członkowie honorowi oraz osoby zaproszone.
 2. We wszelkich głosowaniach delegowanemu przysługuje jeden głos.
 3. Sposób wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej określa Statut uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

§ 30

Wybór Prezesa Zarządu i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej następuje po ogłoszeniu wyników wyborów na pierwszych zebraniach, którym przewodniczy Przewodniczący Walnego Zebrania Członków. Pełne ukonstytuowanie władz Organizacji musi nastąpić w terminie nie dłuższym, niż jeden miesiąc od zakończenia Walnego Zebrania Członków.

Rozdział VI - Zarząd

§ 31

Zarząd jest organem zarządzającym Organizacji.

§ 32

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

 1. reprezentowanie Organizacji na zewnątrz,
 2. kierowanie działalnością Organizacji pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków,
 3. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 4. podział funkcji wewnątrz Zarządu spośród wybranych członków Zarządu,
 5. zaciąganie zobowiązań w imieniu Organizacji w ramach uchwalonego budżetu,
 6. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 7. zarządzanie majątkiem Organizacji,
 8. powoływanie biura Organizacji, jego dyrektora oraz głównego księgowego lub zlecenie wykonywania funkcji biura wyspecjalizowanym podmiotom,
 9. opracowanie regulaminu pracy Zarządu,
 10. określenie zakresu pracy biura Organizacji i nadzór nad nim,
 11. przyjmowanie nowych członków, skreślanie z listy członków, wykluczanie i zawieszanie w prawach członków Organizacji,
 12. określenie sposobu pobierania składek członkowskich,
 13. wykonywanie czynności niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Organizacji,
 14. sporządzanie i składanie Walnemu Zebraniu Członków szczegółowych sprawozdań z działalności programowej i finansowej Organizacji,
 15. organizowanie szkoleń, kursów,
 16. wnioskowanie o nadanie odznak i nagród.

§ 33

 1. Zarząd składa się z 6 - 9 osób w tym: Prezesa, 1-2 Wiceprezesów, Sekretarza, Skarbnika, Członków Zarządu.
 2. Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zebranie Członków.
 3. Zarząd wybierany jest spośród członków - przedstawicieli następujących sektorów:
  1. Jednostek Samorządu Terytorialnego,
  2. przedsiębiorców,
  3. organizacji pozarządowych i pozostałych członków.
 4. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes Organizacji, lub pod jego nieobecność jeden z wiceprezesów, z własnej inicjatywy lub na wniosek: minimum 3 członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej. Zebrania zwoływane są stosownie do potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 5. W posiedzeniu Zarządu mają prawo brać udział z głosem doradczym przedstawiciele Komisji Rewizyjnej oraz osoby zaproszone przez Zarząd.
 6. Organizację i tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

§ 34

 1. Do wykonywania swoich funkcji Zarząd może utworzyć Biuro Organizacji.
 2. Biurem Organizacji kieruje Dyrektor, który może być pracownikiem etatowym Organizacji.
 3. Dyrektor Biura wykonuje funkcję pracodawcy wobec wszystkich etatowych pracowników Biura.
 4. Funkcję pracodawcy wobec Dyrektora Biura pełni Prezes Organizacji.
 5. Funkcję Dyrektora lub pracownika biura może pełnić pracownik Jednostki Samorządu Terytorialnego delegowany przez nią do pracy w WLOT.

Rozdział VII - Komisja Rewizyjna

§ 35

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolno-rewizyjnym Organizacji.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Organizacji,
  2. ocena działalności statutowej i finansowej Organizacji oraz występowanie z odpowiednimi wnioskami,
  3. żądanie od Zarządu wyjaśnień w sprawie działalności Organizacji oraz określenia terminu i sposobu usunięcia dostrzeżonych nieprawidłowości,
  4. kontrola wysokości i terminowości wpłacania składek członkowskich,
  5. występowanie z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu,
  6. opracowanie regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej.

§ 36

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 6 osób.
 2. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala Walne Zebranie Członków.
 3. Skład Komisji Rewizyjnej ustalany jest analogicznie do składu Zarządu.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz Organizacji.
 5. Komisja Rewizyjna na swym pierwszym posiedzeniu wybiera przewodniczącego i określa funkcje członków Komisji.
 6. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje jej przewodniczący w miarę potrzeb lub na żądanie każdego członka Komisji, nie rzadziej jednak, niż raz na kwartał.
 7. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 8. Organizację i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

ROZDZIAŁ IX - Majątek Organizacji

§ 38

Majątek Organizacji stanowią nieruchomości własne, ruchomości i inne prawa majątkowe oraz środki pieniężne.

§ 39

 1. Majątek Organizacji pochodzi z:
  1. wpisowego i składek członków Organizacji,
  2. dobrowolnych wpłat członków Organizacji,
  3. dotacji, subwencji, darowizn,
  4. dochodów z majątku oraz działalności Organizacji,
  5. środków i zasobów jednostek samorządu terytorialnego, przekazanych na funkcjonowanie WLOT,
  6. odsetki bankowe.
 2. Wysokość wpływów wymienionych w ust. 1 pkt. 1 określa Walne Zebranie Członków.
 3. Gospodarka finansowa Organizacji prowadzona jest w oparciu o roczny plan finansowy, sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

§ 40

 1. Do reprezentowania Organizacji w sprawach zwykłych ma prawo prezes lub upoważniony przez niego członek Zarządu.
 2. Do ważności pism i dokumentów nie rodzących skutków finansowych wymagany jest podpis prezesa lub wiceprezesa, względnie osoby upoważnionej przez prezesa.
 3. Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Organizacji wymagane jest zgodne pisemne współdziałanie prezesa Organizacji oraz skarbnika lub dwóch przedstawicieli Organizacji upoważnionych przez Zarząd.

ROZDZIAŁ X - Zmiana Statutu, rozwiązanie Organizacji

§ 41

Zmiana Statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Członków większością co najmniej 2/3 liczby głosów w obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania.

§ 42

Rozwiązanie Organizacji następuje w razie podjęcia odpowiedniej uchwały przez Walne Zebranie większością co najmniej 2/3 liczby głosów w obecności przynajmniej 1/2 uprawnionych do głosowania.

§ 43

W uchwale o rozwiązaniu Walne Zebranie Członków określa sposób przeznaczenia posiadanego majątku.