Składki

Na mocy uchwały nr 9/2012 z dn. 03.03.2012 przyjętej na Walnym Zebraniu Członków Wałeckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, uprzejmie prosimy Członków WLOT o wpłacanie składek członkowskich i wpisowego w przypadku nowych Członków na niżej podane konto:

57 1140 2004 0000 3302 7413 0987

dla przelewów zagranicznych

PL57114020040000330274130987
Kod SWIFT: BREXPLPWMBK

Uchwała nr 9/2012
z dn. 03.03.2012 r. w sprawie składek członkowskich i wpisowego

Na podstawie § 39 ust. 2 Statutu Wałeckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej w sprawie wysokości wpisowego i składek członków Organizacji, uchwala się co następuje:

§ 1

  1. Ustala się wysokość składki członkowskiej dla członków zwyczajnych w wysokości 120 zł za cały rok. Składka członkowska wnoszona jest na konto Organizacji.
  2. Ustala się wysokość wpisowego dla członków zwyczajnych do WLOT w wysokości 30 zł. Kwota wpisowego wnoszona jest jednorazowo na konto Organizacji.

§ 2

Uchwałę podjęto głosując zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

Za głosowało: 16
Przeciw głosowało: 0
Wstrzymało się: 0

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.