Cele i zadania WLOT

Celem działalności Organizacji jest:

 1. kreowanie wizerunku Powiatu Wałeckiego oraz gmin: Człopa, Mirosławiec, Tuczno, Wałcz, Jastrowia i okolic jako regionu atrakcyjnego turystycznie,
 2. wspieranie rozwoju rynku turystycznego na Pojezierzu Wałeckim,
 3. integrowanie środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym Pojezierza Wałeckiego,
 4. zwiększanie liczby turystów odwiedzających Pojezierze Wałeckie, 
 5. wzrost efektywności ekonomicznej podmiotów świadczących usługi dla turystów,
 6. stworzenie lokalnego systemu informacji turystycznej oraz włączenie go w regionalne i krajowe zarządzanie systemem „IT”,
 7. działanie na rzecz poprawy infrastruktury: turystycznej, kulturowej, rekreacyjnej i sportowej gmin i powiatu, 
 8. koordynacja działań promocyjnych sektora turystycznego podejmowanych na Pojezierzu Wałeckim,
 9. kumulowanie środków finansowych na rzecz rozwoju turystyki, kultury, rekreacji i sportu,
 10. stworzenie platformy współpracy podmiotów gospodarczych turystyki z władzami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi,
 11. wspieranie lokalnej przedsiębiorczości w dziedzinie turystyki, kultury, rekreacji i sportu,
 12. propagowanie idei rozwoju turystyki jako jednej z wiodących gałęzi gospodarki Pojezierza Wałeckiego,
 13. działania na rzecz ochrony oraz promocji środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, rozwoju pamiątkarstwa i wyrobów regionalnych oraz zachowania dziedzictwa kulturowego i historycznego.

Podstawowe zadania Organizacji to:

 1. promocja Powiatu Wałeckiego oraz gmin: Człopa, Mirosławiec, Tuczno, Wałcz, Jastrowia i okolic w kraju i za granicą w szczególności poprzez:  
  1. organizowanie prezentacji potencjału turystycznego Pojezierza Wałeckiego na targach i wystawach,
  2. koordynowanie i organizowanie imprez promocyjnych,
  3. publikację wydawnictw i materiałów promocyjnych,
  4. organizację wizyt studialnych dziennikarzy polskich i zagranicznych oraz przedstawicieli touroperatorów. 
 2. inspirowanie, pomoc w tworzeniu, rozwoju i promocja lokalnych produktów turystycznych,
 3. organizacja i prowadzenie systemu informacji turystycznej oraz systemu rezerwacji miejsc, 
 4. inicjowanie badań rynku turystycznego, udział w badaniach statystycznych i marketingowych, 
 5. wyrażanie opinii o projektach rozwiązań prawnych i organizacyjnych mających wpływ na realizacje celów statutowych Organizacji,
 6. delegowanie swoich przedstawicieli do uczestnictwa w pracach instytucji, komisji, zespołów itp. mających wpływ na rozwój turystyki, 
 7. opracowywanie rocznych kalendarzy imprez turystycznych, kulturowych, rekreacyjnych i sportowych,
 8. współpraca z Zachodniopomorską Regionalną Organizacją Turystyczną oraz innymi Lokalnymi i Regionalnymi Organizacjami Turystycznymi, Polską Organizacją Turystyczną i jej ośrodkami za granicą oraz innymi organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą działającymi na rzecz rozwoju turystyki,
 9. popieranie rozwoju kształcenia zawodowego oraz inspirowanie i organizowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego w dziedzinie hotelarstwa i turystyki, 
 10. podejmowanie wszelkich innych form służących realizacji celów statutowych.